Publicaties

Belangrijkste vragen over gevolgen coronacrisis voor amateurvoetbal

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) krijgt veel vragen van haar 1.600 leden over de gevolgen van de coronacrisis op het amateurvoetbal. De BAV staat bijna elke dag in nauw contact met alle stakeholders over de situatie en de te nemen stappen. Hieronder antwoorden op de meest gestelde vragen van amateurclubs. Deze lijst zal continu worden ververst als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

De BAV behartigt de belangen van de amateurvoetbalverenigingen op verschillende manieren. De KNVB raadpleegt ons, samen met andere belangenorganisatie zoals COVS, VVON, CVTD en COH over te nemen stappen. De KNVB inventariseert ook bij ons welke knelpunten er zijn voor de amateurvoetbalverenigingen.

Verder informeren wij verenigingen via onze nieuwsbrieven en deze website over actuele informatie. Wij proberen onze informatie zo actueel mogelijk te houden. Daarnaast brengen wij het belang van de verenigingen onder de aandacht van het kabinet, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

Zijn de uitgevaardigde maatregelen om alle sport- en fitnessclubs tot en met 6 april te sluiten verplicht?

Ja, het kabinet heeft op 17 maart de aanvullende maatregel ingesteld om ook sport- en fitnessclubs  tot en met 6 april te sluiten.

Wat zijn gevolgen als er toch gebruik wordt gemaakt van (een gedeelte van) de sportaccommodatie?

Alle sportaccommodaties en sportinrichtingen zijn gesloten voor publiek. Als groepen ondanks de sluiting alsnog gebruikmaken van de accommodatie van jouw vereniging moet de gemeente hierop handhaven. Bij overtreding van de maatregel kunnen zij een boete opleggen aan de overtreders op basis van de lokale noodverordening. Het is zinvol om – in overleg met de eigenaar van jouw sportaccommodatie – een bord op te hangen bij de toegangspoort met de mededeling dat het terrein is gesloten i.v.m. het coronavirus.

Kan de huidige competitie nog uitgespeeld worden?

Er is op dit moment geen datum bepaald waarop uiterlijk wordt besloten of de huidige competitie nog (geheel) kan worden afgerond.Hoewel er nog veel onduidelijk is staat het vast dat het uitspelen van alle competities een uitdaging gaat zijn. Op dit moment geldt dat alles is uitgesteld t/m 6 april; voor daarna wordt gewerkt aan verschillende scenario’s. Streven hierbij is om de competities in de A-categorie helemaal uit te laten spelen (i.v.m. de bijbehorende promoties en degradaties). Voor de afloop van de competities in de B-categorie worden de verdere ontwikkelingen afgewacht.

Indien kort na 6 april (een deel van) de competities hervat kunnen worden, zal er in ieder geval in het Paasweekend geen dubbel programma ingepland worden. Het uitgangspunt van de KNVB is dat uiterlijk 30 juni de competitie eindigt. Dit i.v.m. de zomervakanties en de start en voorbereidingen op het seizoen 2020/’21.

Als de einddatum van de competitie verschoven wordt, verandert de overschrijvingstermijn dan ook?

Wanneer de crisis lang aanhoudt bestaat de mogelijkheid dat de uiterste overschrijfdatum van 15 juni wordt verschoven.

2. Sport en bewegen in de openbare ruimte

Door het sluiten van sportfaciliteiten is een ontwikkeling zichtbaar dat sporters uitwijken naar de openbare ruimte. Zijn er voorzorgsmaatregelen nodig om besmetting in de buitenruimte te voorkomen?   

Het RIVM adviseert in algemene zin om minimaal anderhalve meter afstand tot elkaar te houden om besmetting te voorkomen (social distancing). In het geval van het solo uitoefenen van sporten als hardlopen of wielrennen is dat niet aan de orde. Bij het uitoefenen van sportactiviteiten in de buitenruimte waarbij meerdere mensen zich tegelijk begeven op een beperkt oppervlak, is het aan de sporters zelf om hier met gezond verstand mee om te gaan (bijv. calisthenics-toestellen in de buitenlucht). Vooralsnog zijn er geen specifieke maatregelen opgelegd die het sportief en recreatief gebruik van openbare ruimte inperken waarop de gemeente dient te handhaven.

3. Financieel

Is er zicht op wat gemeenten doen met de huur (wel of niet door laten lopen; tijdelijk stopzetten; later verrekenen etc.)?

Hierop is geen eenvoudig antwoord te geven. Elke situatie verschilt en is ook afhankelijk van de concrete (contractuele) afspraken. Indien de gemeente als verhuurder de gehuurde sportaccommodatie sluit op basis van de noodverordening is er vermoedelijk sprake van een overmachtsituatie en is de huurder geen (gehele) huur verschuldigd. Let op! Hierop zijn uitzonderingen. Win juridisch advies in over wat de sluiting betekent in uw specifieke geval en wat de mogelijkheden zijn. In onze brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten roepen wij hen op de gemeenten te vragen dit jaar coulant om te gaan met de inning van de huur.

Hoe gaan gemeenten of gemeentelijke sportbedrijven om met lopende abonnementen en strippenkaarten? 

We zien dat diverse gemeenten hebben aangekondigd dat ze niet genoten uren niet in rekening brengen aan huurders van een sporthal of gymzaal. Ook zien we veelvuldig de maatregel dat abonnementen en strippenkaarten doorlopen en worden verlengd.

Hoe gaan gemeenten om met subsidies die zijn verstrekt voor sportactiviteiten die niet kunnen worden uitgevoerd?

Normaal gesproken heeft de gemeente het recht om subsidies in te trekken of terug te vorderen op het moment dat een activiteit of dienst niet wordt uitgevoerd of wordt geleverd. Met de uitbraak van het coronavirus is sprake van een bijzondere situatie en overmacht waardoor gemeenten per situatie bekijken wat nodig is en welke maatregelen kunnen worden getroffen.

De KNVB incasseert elke maand de vergoeding voor de verschillende kosten. Gaat dit nog steeds door?

De incassering van de termijnbetaling van de verenigingen aan de KNVB heeft reeds plaatsgevonden. De volgende incasso staat voor half april. Voorafgaand daaraan wordt bekeken wat de actuele situatie is en hoe er zal worden omgegaan met deze incasso.

Kan ik als (voetbal)vereniging ook gebruik maken van de noodmaatregelen van de rijskoverheid?

Op dit moment bekijkt de KNVB samen met NOC*NSF in hoeverre verenigingen gebruik kunnen maken van de huidige noodmaatregelen vanuit de overheid. Daarnaast maakt de KNVB zich met NOC*NSF en andere sportbonden sterk richting de overheid voor een noodfonds en noodmaatregelen voor de Nederlandse sport en sportverenigingen om te voorkomen, dat verenigingen slachtoffer worden van deze crisis. Ook is er overleg met het ministerie van VWS en NOC*NSF om te kijken hoe de generieke (nood)maatregelen van de overheid voor de sport/voetbalwereld kunnen worden vertaald ten behoeve van de sport. Uit de impactanalyse van NOC*NSF en de sportbonden blijkt dat er naar verwachting een negatieve financiële impact zal zijn van 950 miljoen euro binnen de hele sportsector tot en augustus 2020. Dit bedrag is variabel en onder andere afhankelijk van de duur van de maatregelen. Het gaat in dit geval om sport in de breedste zin van het woord. Ook de horeca als inkomstenbron van sportverenigingen is daarin meegenomen.

Moet ik de trainer doorbetalen nu alle activiteiten opgeschort zijn?

De rijksoverheid heeft werkgevers opgeroepen een goed werkgeverschap te tonen nu het “even” tegenzit. In principe onderschrijven wij dit. Het worden voor verenigingen echter zware financiële tijden, waarin de liquiditeiten sterk terug zullen lopen, reserves aangesproken moeten worden, en er een beroep gedaan zal worden op overheden om lasten te compenseren en huurvergoedingen te compenseren. Met trainers kunnen ook maatwerkafspraken gemaakt worden. Daar waar het voor trainers soms een hobby is, weliswaar professioneel uitgevoerd, die ook betaald wordt naast een normale betrekking hopen wij op wederzijds begrip. Dat draagt alleen maar bij tot behoud van werkgelegenheid. Een vereniging die het hoofd niet meer boven water kan houden heeft ook geen trainer meer nodig.. 

4. Beheer, onderhoud en exploitatie

Mag er onderhoud worden gepleegd aan inrichtingen: zoals sportvelden en binnensportaccommodaties?

Het uitgangspunt is dat ook sportinrichtingen gesloten zijn tot en met 6 april 2020. Ook indien dit niet specifiek in de ter plaatse geldende noodverordening is opgenomen, is dit het uitgangspunt, omdat dit bijdraagt aan het doel van de aanwijzing van de ministers en de noodverordeningen.

Dit betekent dat deze in principe ook niet mogen worden betreden voor onderhoud, omdat dit de kans op verspreiding van het coronavirus vergroot. Hierop zijn wel uitzonderingen denkbaar. Het is belangrijk om te allen tijde de maatregelen van het RIVM in acht te nemen.

Wij adviseren u om regulier onderhoud, keuringen etc. uitsluitend te doen op basis van overleg met de burgemeester/voorzitter veiligheidsregio van uw gemeente vanwege bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.

Sportaanbieders adviseren we om contact op te nemen met de gemeentelijke contactpersoon dan wel het lokale sportbedrijf.

Mag/kan een bestuur vrijwilligers onderhoud laten doen of moet de gemeente daar een bedrijf voor inzetten?

Het uitgangspunt is dat voor de sportvereniging een zorgplicht geldt wanneer het vrijwilligers of werknemers (van een opdrachtnemer) inzet. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de sportvereniging als werkgever of opdrachtgever in principe die maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om een veilige werkomgeving te creëren. Het is belangrijk om te allen tijde de maatregelen van het RIVM in acht te nemen.

Alle (gemeentelijke) buitensportcomplexen zijn op slot. Betekent dit dat ook recreatief gebruik niet is toegestaan?

Ja, alle sportaccommodaties en sportinrichtingen zijn voor het publiek gesloten. Deze maatregel moet breed worden toegepast, dus ook voor informele groepen die recreatief gebruik maken van de buitensportaccommodatie. De gemeente dient dit te handhaven en kan bij overtreding van de maatregelen een boete opleggen afhankelijk van de noodverordening die lokaal is getroffen. Het uitgangspunt is ‘alles is dicht, tenzij…’. Dat tenzij slaat er dan op dat (uitsluitend) de burgemeester, of de voorzitter van de veiligheidsregio daarvan af kan wijken.

5. Verenigingsondersteuning

Op welke manieren kan de gemeente compensatie bieden doordat een vereniging minder/geen inkomsten kan genereren (bv. uit kantine-omzet)?

De gemeente kan een vereniging op verschillende manieren tegemoet komen. Voorbeelden zijn: verlaging van de huur van het sportcomplex, handhaving van de subsidie ondanks dat niet aan alle voorwaarden voldaan kan worden, compensatie van de onroerende zaakbelasting en/of andere belastingen en retributies (bijvoorbeeld recht van opstal en rioolrecht).

En tot slot: blijf fit in deze tijden van (vaak) binnen zitten:

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'