Publicaties
KNVB Zeist

Clubs kunnen verzoek indienen voor promotie of degradatie

De KNVB heeft haar verenigingen bijgepraat over de stand van zaken over de coronacrisis. Daarin gaat de bond onder andere verder in op de financiële steunmaatregelen, het betalen van de ledencontributie, accommodatiezaken en het verenigingsrecht.

De meeste vragen die de KNVB ontvangt vanuit clubs gaan over de financiële gevolgen van de crisis en de wijze waarop clubs ondersteuning kunnen krijgen. ‘We waren dan ook blij om deze week het financiële steunpakket voor het voetbal aan te kondigen, dat tot stand is gekomen met de hulp van onze hoofsponsor ING en de spelers en speelsters van Oranje. Het pakket bestaat uit een combinatie van donaties, maatregelen en tegemoetkomingen die in totaal een bedrag van 11 miljoen euro vertegenwoordigen. Dit pakket is bedoeld voor zowel betaald- als amateurvoetbal. Aan de precieze uitwerking van deze regeling wordt nu gewerkt, maar het zal voornamelijk gaan om deels al bekende maatregelen die vanuit de KNVB met de clubs verrekend worden. Als vereniging hoef je hier dus zelf geen actie in te ondernemen.’

Naast dit steunpakket heeft de KNVB ook andere steunmaatregelen op een rij gezet waar clubs (mogelijk) gebruik van kunnen maken. Een opsomming van alle maatregelen en de toepasbaarheid ervan leest u hier.

Betalen ledencontributie
Hoewel de ledencontributie inmiddels binnen is bij veel verenigingen, ervaren sommige verenigingen dat enkele leden zich verzetten tegen het betalen van de contributie. Het gezamenlijke standpunt vanuit de sport – en dus ook de KNVB – is dat we de kosten die we met z’n allen maken ook zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Eerder riep ook minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mensen op hun verantwoordelijkheid te nemen en (sport)abonnementen te blijven betalen.

‘De KNVB verenigingen de mogelijkheid om een verzoek te doen om komend seizoen op een lager of hoger niveau uit te komen. Het bestuur amateurvoetbal gaat deze verzoeken behandelen en beoordelen of hierdoor de belangen van andere verenigingen geschaad worden.’

‘Voel je dan ook gesteund door de KNVB en de overheid wanneer jij de contributie voor dit seizoen int bij jouw leden. Wijs je leden er in deze tijd op dat we met elkaar voor grote uitdagingen staan en we een beroep doen op ieders solidariteit. Naast het feit dat het wettelijk verplicht is de contributie te (blijven) betalen, dragen leden op deze manier ook bij aan de continuïteit van de club zodat ook zij – zodra de situatie het toelaat – weer terecht kunnen op de velden en in de zalen’, aldus de voetbalbond.

Verzoek promotie en degradatie
De komende periode staat in het teken van het vormgeven van de competities in categorie A. Hoewel er geen promotie/degradatie wordt toegepast, gaan er teams volgend seizoen niet meer uitkomen in deze categorie. Dit kan onder andere ontstaan door een overstap van speeldag, fusie van verenigingen of door een terugtrekking uit de categorie A. Daarnaast biedt de KNVB verenigingen de mogelijkheid om een verzoek te doen om komend seizoen op een lager of hoger niveau uit te komen. Het bestuur amateurvoetbal gaat deze verzoeken behandelen en beoordelen of hierdoor de belangen van andere verenigingen geschaad worden.

De KNVB wil alle clubs die een verzoek hebben met betrekking tot het speelniveau van een team in de categorie A vragen om dit uiterlijk 1 juni door te geven via contact@knvb.nl Na 1 juni verwacht de KNVB snel duidelijkheid te kunnen geven over het opvullen van de opengevallen plaatsen.
Voor teams die uitkomen in de categorie B geldt – zoals altijd – een vrije inschrijving. Voor veldvoetbal geldt dat teams zich kunnen inschrijven tussen 1 juni en 17 juni. Voor zaalvoetbal is de inschrijving geopend tussen 11 mei en 1 juni.

Accommodatiezaken
Nu de competities niet meer worden hervat zijn er veel verenigingen die het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden (eerder) gaan oppakken. Een logische keuze waarbij het uiteraard van belang is dat de aanvullende overheidsmaatregelen en noodverordeningen in acht worden genomen. Doe dit dan ook altijd in overleg met de gemeente, lokaal sportbedrijf en/of veiligheidsregio.

‘Mocht er bij uw club geen onderhoud op de planning staan, is wel het van belang rekening te houden met de kans op legionellabesmetting.’

Mocht er bij uw club geen onderhoud op de planning staan, is wel het van belang rekening te houden met de kans op legionellabesmetting. Een paar tips om dit te voorkomen:

  • Voorkom de stilstand van water in een systeem
  • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden)
  • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks

Spoel direct bij het ‘opnieuw’ in gebruik nemen van de accommodatie de kranen en douches goed door om het water te verversen. Het verstandigste is dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden). Heeft u tips of vragen over de specifieke situatie bij jouw club? Mail dan naar accommodatiezaken@knvb.nl.

Verenigingsrecht en besluitvormingstrajecten
Een aantal clubs was van plan in deze periode een formeel besluitvormingstraject te doorlopen, zoals hun statuten dat voorschrijven. In principe is het in strijd met de wet en de statuten om besluiten te nemen via een digitale ALV. Er is echter een uitzondering mogelijk wanneer de omstandigheden ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden zijn’.

‘Het is daarom verdedigbaar dat in verband met de coronamaatregelen een club soms genoodzaakt is besluitvorming op een digitale manier te laten plaatsvinden. Een club zal bij het organiseren van een digitale ALV wel altijd moeten bedenken of het nemen van die beslissingen echt noodzakelijk is, of dat de beslissingen ook nog even op zich kunnen laten wachten.’

Het is daarom verdedigbaar dat in verband met de coronamaatregelen een club soms genoodzaakt is besluitvorming op een digitale manier te laten plaatsvinden. Een club zal bij het organiseren van een digitale ALV wel altijd moeten bedenken of het nemen van die beslissingen echt noodzakelijk is, of dat de beslissingen ook nog even op zich kunnen laten wachten – bijvoorbeeld tot het moment dat de opgelegde maatregelen zijn opgeheven. Bovendien is van belang dat de club voor het overige zoveel mogelijk probeert aan te sluiten bij de statuten/reglementen (oproeping, etc.) én dat de richtlijnen met betrekking tot het digitaal vergaderen worden nageleefd. Dat betekent dat (1) de stemgerechtigden geïdentificeerd moeten kunnen worden, (2) de stemgerechtigden rechtstreeks kennis moeten kunnen nemen van de verhandelingen in de vergadering en (3) dat zij het stemrecht moeten kunnen uitoefenen.

Noodwetgeving digitale vergadering en besluitvorming
De ministerraad heeft vrijdag 3 april jl. ingestemd met een spoedwet waarin digitale besluitvorming en vergaderen voor verenigingen ook wettelijk mogelijk worden gemaakt. Het wetsvoorstel is inmiddels naar de Raad van State gezonden voor advies.

Tags: ,
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'