Publicaties
WWZ amateurvoetbal

De gevolgen van de WWZ voor trainerscontracten

Per 1 januari 2015 is de Wwz ingegaan. De Wwz wijzigt onder meer het aangaan en beëindigen van tijdelijke en vaste arbeidsovereenkomsten. Dit heeft gevolgen voor contracten met trainers in het amateurvoetbal.

Hieronder wordt per onderdeel aangegeven wat deze gevolgen zijn voor bestaande en toekomstige trainerscontracten.

De aanzegtermijn
Vanaf 1 januari 2015 geldt er voor tijdelijke contracten die langer duren dan zes maanden een aanzegtermijn van een maand. Dat betekent dat de werkgever uiterlijk één maand voordat het contract afloopt aan de werknemer moet aangeven of het contract wordt verlengd of niet.

  • Wil de werkgever verlengen dan moet hij schriftelijk aangeven onder welke voorwaarden, anders wordt het contract onder dezelfde voorwaarden (met een maximum van een jaar) verlengd.
  • Indien de werkgever niet aanzegt dan moet de werkgever één extra maandsalaris betalen aan de werknemer.
  • Wanneer de werkgever de werknemer niet tijdig informeert, dan moet de werkgever een vergoeding naar rato betalen (bijvoorbeeld: tien dagen te laat informeren staat gelijk aan tien dagen salaris).

Contracten tussen de amateurvereniging en de trainer die voor 1 januari 2015 zijn gesloten maar in 2015 (na januari) aflopen, moeten door de amateurvereniging óók een maand van tevoren worden aangezegd.

Tips:

  • Houd goed bij wanneer het contract met de trainer afloopt en
  • informeer hem/haar minimaal een maand van tevoren (om extra kosten te voorkomen).
  • Indien u het contract wil voortzetten stel dan de voorwaarden waaronder u het contract wil verlengen (zoals duur en salaris) tijdig schriftelijk op.

De ketenregeling
De ketenregeling houdt in dat tijdelijke contracten na verloop van tijd worden omgezet in een vast contract. Nu is het nog zo dat het contract tussen dezelfde werkgever en werknemer a) na drie jaar of b) na drie tijdelijke contracten die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van maximaal drie maanden, een contract voor onbepaalde tijd wordt (ook wel ‘vast contract’).

Dit verandert per 1 juli 2015: De nieuwe ketenregeling houdt in dat opeenvolgende tijdelijke contracten al na twee jaar een vast contract opleveren. De periode tussen twee arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde werkgever en werknemer wordt verlengd naar maximaal zes maanden. Indien de trainer en de amateurvereniging verschillende tijdelijke contracten overeenkomen, die elkaar binnen zes maanden opvolgen, ontstaat na twee jaar een vast contract. Indien een contract is gesloten voor 1 juli 2015 en doorloopt na 1 juli 2015, is het overgangsrecht van toepassing. Het kan verstandig zijn een expert te raadplegen voor deze situatie.

De transitievergoeding
Vanaf 1 juli 2015 wordt de transitievergoeding ingevoerd. Deze vergoeding vervangt de huidige ontslagvergoeding. De transitievergoeding moet door de werkgever aan de werknemer worden betaald indien de duur van het contract (of de opeenvolgende contracten opgeteld zonder de tussenpozen) minimaal 24 maanden is geweest en op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.

Opmerking: De transitievergoeding kan de amateurvereniging niet ‘weg-contracteren’. Deze vergoeding is een recht dat de werknemer opbouwt en kan dus niet in het contract worden uitgesloten. Bij een faillissement of surseance van betaling hoeft de transitievergoeding echter niet betaald te worden. Ook is de transitievergoeding niet verschuldigd indien de werkgever het contract beëindigt omdat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld (denk aan diefstal binnen de organisatie).

Hoogte van de transitievergoeding
De hoogte van de vergoeding die de werkgever moet betalen is  binnen de eerste 10 dienstjaren gelijk aan 1/6 maandsalaris per halfjaar ( 1/3 maandsalaris per jaar) bruto. Over alle dienstjaren die daarop volgen is het bedrag ¼ maandsalaris per half dienstjaar (1/2 maandsalaris per jaar) bruto. De maximale hoogte van de transitievergoeding is  €75.000,- bruto.

Voorbeeld: Stel dat er een contract voor 3 jaar is gesloten met een bruto maandsalaris van € 2000,- , dat na 30 maanden wordt beëindigd. De vergoeding bedraagt dan 5 (halve jaren) x 333,33 (1/6 maandsalaris) = € 1666,66.
Tip: Voorkom verrassingen. Maak vooraf een berekening van de transitievergoeding over de hele looptijd van het contract.

Bestaande trainerscontracten en transitievergoeding
De transitievergoeding is ook verschuldigd door de amateurvereniging bij beëindiging van het huidige trainerscontract op of na 1 juli 2015, indien dit contract 24 maanden heeft geduurd (van voor 1 juli 2013). De berekening van de hoogte van de vergoeding is daarbij niet anders dan in het voorbeeld hierboven.
Tip: Indien een trainerscontract omstreeks 1 juli 2015, 24 maanden of langer heeft geduurd. Bereken dan wat mogelijk voordeliger is: Het betalen van een (door de rechter te bepalen) ontslagvergoeding indien u het contract vóór 1 juli 2015 beëindigt of het betalen van een transitievergoeding na die datum.

Proeftijd
Per 1 januari 2015 bepaalt de Wwz dat een proeftijd niet meer is toegestaan bij tijdelijke contracten van zes maanden of korter. Voor tijdelijke contracten die langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar duren, blijft gelden dat maximaal een proeftijd van één maand mag worden overeengekomen. Indien u als amateurvereniging voor 1 januari 2015 een tijdelijk trainerscontract bent aangegaan met daarin een proeftijd, blijven de oude regels gelden, zelfs als het contract pas ingaat of is ingegaan na 1 januari 2015

Dus: neem geen proeftijd op bij contracten met een duur van zes maanden of korter.

Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding is een beding in het contract waarmee de werkgever wil voorkomen dat de werknemer na beëindiging van het contract (direct) dezelfde soort werkzaamheden gaat verrichten voor een concurrent. De Wwz bepaalt dat het per 1 januari 2015 niet mogelijk is om een concurrentiebeding op te nemen in tijdelijke contracten, tenzij de werkgever schriftelijk motiveert dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Evenals bij de proeftijd is het zo dat bij een voor 1 januari 2015 gesloten tijdelijk trainerscontract met daarin een concurrentiebeding, de huidige regels blijven gelden. Dit is ook het geval als het contract pas ingaat of is ingegaan na 1 januari 2015.

Tip: Neem geen concurrentiebeding op in een contract voor bepaalde tijd.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie en juridisch advies bij een specifieke zaak neem contact op met de BAV.

Tags:
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'