Publicaties
Fred Kollen

Interview Fred Kollen: ‘Roep tijdig hulp van BAV-jurist in’

Voetbalverenigingen moeten sneller juridisch advies inwinnen bij een BAV-jurist, zegt mr. Fred Kollen, voormalig juridisch adviseur van de LBA (nu BAV). Het is altijd van belang dat verenigingen tijdig een beroep op de juridische ondersteuning van de BAV doen. Vooral bij geschillen. Mr. Kollen: ‘Men correspondeert dan eerst enige tijd zelf met de wederpartij, die naar het lijkt zelf de correspondentie voert, maar wellicht op de achtergrond wordt bijgestaan door een advocaat of door een jurist van een andere belangenorganisatie. Dit probleem speelt in de praktijk dikwijls bij arbeidsconflicten in het kader van ziekte of ontslag. Die wetgeving is tegenwoordig zo ingewikkeld dat het verstandig is vanaf het eerste moment van een (dreigend) conflict steun te zoeken bij de BAV.’ Zijn uitgebreider advies staat hieronder.

door Mr. Fred Kollen (voormalig juridisch adviseur van de LBA)

Het is één van de doelstellingen van een belangenvereniging om haar leden bij te staan. Ook bij juridische geschillen in een maatschappij die steeds meer wordt gejuridiseerd omdat men meer dan vroeger juridische bijstand inroept. Voetbalverenigingen die lid zijn van de BAV en betrokken raken bij een conflict met een lid of trainer, een gemeente, een sponsor of een leverancier kunnen de hulp van de BAV inroepen. Maar niet alleen bij een conflict, ook wanneer het bestuur vragen heeft over de bestuursaansprakelijkheid, wil fuseren of bij het opstellen van overeenkomsten.
De BAV heeft haar leden veel te bieden.

Arbeidsrecht
Het is altijd van belang dat verenigingen tijdig een beroep op de juridische ondersteuning van de BAV doen. Vooral bij geschillen. In de praktijk wordt dikwijls te laat een beroep op de BAV gedaan. Men correspondeert dan eerst enige tijd zelf met de wederpartij, die naar het lijkt zelf de correspondentie voert, maar wellicht op de achtergrond wordt bijgestaan door een advocaat of door een jurist van een andere belangenorganisatie. Dit probleem speelt in de praktijk dikwijls bij arbeidsconflicten in het kader van ziekte of ontslag. Die wetgeving is tegenwoordig zo ingewikkeld dat het verstandig is vanaf het eerste moment van een (dreigend) conflict steun te zoeken bij de BAV.
Te meer waar de voetbalvereniging de werkgever van haar trainers is en dus als werkgever moet handelen, ook wanneer men als bestuurslid geen ervaring heeft met de rol van werkgever.
De positie van werknemer is in Nederland stevig verankerd in de arbeidswetgeving, terwijl er aan de andere kant ook rekening mee moet worden gehouden dat een rechter een verenigingsbestuur voor ‘vol’ aanziet. Het verweer dat het bestuur uit vrijwilligers bestaat die het allemaal ook naast hun gewone werk doen, wordt niet geaccepteerd. Integendeel: wetgever en rechter gaan er van uit dat wie werkgever is dat ook waarmaakt. Dat geldt ook wanneer vormfouten worden gemaakt. Wanneer bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst niet tijdig wordt opgezegd, kan dit tot een verlenging van de arbeidsovereenkomst leiden waardoor een werknemer nog een jaar moet worden doorbetaald.
Veelal zijn de onderlinge verhoudingen inmiddels dan zo verslechterd dat er geen werkbare relatie meer is. Dan is de keuze om alsnog een jaar lang door te betalen zonder dat er wordt gewerkt dan wel een ontslagprocedure starten. Wanneer het maandelijks aan de werknemer te betalen bedrag gering is, loont het dikwijls niet een ontslagprocedure aanhangig te maken omdat de kosten daarvan meer kunnen belopen dan het aan de – thuis zittende – werknemer te betalen bedrag.

Bestuursaansprakelijkheid
Van bestuursaansprakelijkheid is onder andere sprake wanneer het bestuurslid zijn bestuursbevoegdheid te buiten gaat waardoor de vereniging schade lijdt of wanneer hij geld ontvreemdt, geen boekhouding voert, overeenkomsten namens de vereniging aangaat waarvan hij weet dat de verenging die niet kan nakomen, of in zijn hoedanigheid van bestuurslid een onrechtmatige daad begaat. In alle andere gevallen zal men door de vereniging niet zo snel aansprakelijk worden gesteld.
Groter is het gevaar wanneer de vereniging niet tijdig inkomstenbelasting, omzetbelasting, premies sociale verzekeringen of een pensioenpremie aan een bedrijfspensioenfonds afdraagt.
Wanneer de vereniging niet tijdig heeft betaald en evenmin tijdig haar betalingonmacht bij de fiscus, het UWV en/of het bedrijfspensioenfonds heeft gemeld, kunnen de bestuursleden aansprakelijk worden gehouden voor het bedrag dat niet tijdig is afgedragen. Hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk, d.w.z. van ieder bestuurslid kan het gehele bedrag worden gevorderd waarna het bestuurslid op zijn beurt zijn medebestuursleden – al dan niet in rechte – kan aanspreken voor hun deel. Wanneer de betalingsonmacht niet tijdig is gemeld, moeten de bestuursleden bewijzen dat hen van die betalingsonmacht geen verwijt is te maken.
Wanneer de betalingsonmacht tijdig is gemeld, dan moet de fiscus, het UWV resp. het bedrijfspensioenfonds aantonen dat de bestuursleden wel een verwijt is te maken. Deze regeling is te ingewikkeld om hier in een paar zinnen uit de doeken te doen, maar elke vereniging kan hierover bij de fiscus, het UWV of het bedrijfspensioenfonds informatie krijgen. Daar kan ook het voorgeschreven formulier voor een aanmelding van de betalingsonmacht worden aangevraagd.

Fusie
Hoe zeer leden een vereniging als hun eigen beschouwen, merkt men dikwijls pas bij een fusie. Dan komen de emoties los en wil men de identiteit van de vereniging behouden. Zeker wanneer de fusie niet uit vrije wil geschiedt, maar bijvoorbeeld een gemeente op de fusie aandringt.
Een juridische fusie is niet alleen een emotioneel proces, maar ook een juridische aangelegenheid, waarbij tal van wettelijke bepalingen in acht moeten worden genomen. De wettelijke regeling van een juridische fusie houdt in dat door de fusie het vermogen van de fuserende verenigingen wordt samengevoegd, wat ook geldt voor hun vorderingen en schulden en voor hun rechten en verplichtingen. Voorts worden door de fusie de leden van de fuserende verenigingen samengevoegd.
Daarbij heeft men de keuze uit het gezamenlijk oprichten van een nieuwe vereniging, waarna de fuserende verenigingen verdwijnen dan wel om de ene vereniging in de andere vereniging te laten opgaan. Voor deze laatste variant wordt meestal gekozen wanneer één van de fuserende verenigingen over een eigen clubhuis beschikt en de andere vereniging niet. De vereniging die over een clubhuis beschikt wordt dan in de fusie de verkrijgende vereniging en kan daardoor voorkomen dat er voor de overdracht van het onroerend goed overdrachtsbelasting moet worden betaald. Beschikken de fuserende verenigingen niet over onroerend goed, dan is het gezamenlijk oprichten van een nieuwe vereniging vaak een oplossing om een nieuwe start te maken in een nieuwe omgeving zonder de gewoonten van de oude verenigingen. Bij een juridische fusie is er altijd één verkrijgende vereniging.
Dat kan de vereniging zijn waarin de andere vereniging opgaat of de gezamenlijk opgerichte nieuwe vereniging. De verenigingen die verdwijnen worden in de wet de ‘verdwijnende verenigingen’ genoemd. Als gevolg van de fusie houden die verenigingen op te bestaan. Leden, die zich niet met de fusie van hun vereniging kunnen verenigen, kunnen hun lidmaatschap opzeggen binnen een maand nadat hen de mededeling betreffende de fusie is gedaan. Het kan vanwege de emoties bij een fusie gewenst zijn de algemene vergaderingen van de fuserende verenigingen te laten leiden door een onafhankelijk voorzitter die tevens in de gaten houdt of alle wettelijke regels worden nageleefd. Wanneer de fusie op verzoek van een gemeente geschiedt, kan worden getracht de gemeente de kosten van de juridische begeleiding te laten betalen.

Overeenkomsten
Mondelinge overeenkomsten zijn ook overeenkomsten, maar bieden soms houvast wanneer bij een conflict bewijs moet worden geleverd of wanneer de rechter moet beoordelen wat partijen feitelijk zijn overeengekomen. Een schriftelijk vastgelegde overeenkomst biedt partijen steun en zal – mits goed opgesteld – minder snel tot een conflict leiden. Partijen kunnen een dergelijke overeenkomst ook zelf opstellen. Vooral wanneer het om overeenkomsten gaat waarin alleen moet worden vastgelegd wat partijen feitelijk zijn overeengekomen en niet meer dan dat. Alsdan kan worden volstaan met een gerubriceerde en logische weergave van wat de ene partij van de andere partij kan verlangen.
Soms kan dit in algemene bewoordingen wanneer partijen elkaar goed kennen, soms is het gewenst gedetailleerd te omschrijven wat men wil overeenkomen. Een goed hulpmiddel daarbij is om je, wanneer de overeenkomst is opgesteld, af te vragen of de overeenkomst ook duidelijk is voor een buitenstaander die er eventueel over moet oordelen, zoals bijvoorbeeld een rechter. Soms spreken partijen voor elkaar begrijpelijke taal, die voor een buitenstaander niet altijd zo begrijpelijk is.
Wanneer de overeenkomst meer moet inhouden dan alleen datgene wat partijen zelf kunnen opschrijven, zal juridische ondersteuning gewenst zijn om ook wettelijk bepalingen die van toepassing zijn in de overeenkomst op te nemen.

BAV
De juridische ondersteuning van de BAV kan in de hierboven besproken gevallen uitkomst bieden.De juridische ondersteuning beschikt inmiddels over veel ervaring en ik weet van dichtbij dat haar hulp aan verenigingen in de meeste gevallen zeer effectief is. Ook in gevallen waarin men dit niet zo snel zou verwachten, zoals bij het bemiddelen tussen gemeenten en sportverenigingen bij huurverhogingen of de herindeling van sportcomplexen.

Tags: ,
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'