Publicaties
Arie Oeseburg
Arie Oeseburg

Ledenraadvergadering BAV

De BAV heeft de algemene ledenraadvergadering achter de rug. Een samenvatting.

Voorzitter Jaap Bisschop opende de vergadering met het memoreren van het overlijden van Wally Brandenburg op 17 oktober j.l. Ook noemde hij dat een aantal mensen dat nauw betrokken is bij de BAV in het afgelopen half jaar zijn levenspartner heeft moeten missen door overlijden. De overledenen werden staande met een kort moment van stilte herdacht.
In zijn openingswoord noemde de voorzitter de bestuurlijke vernieuwing bij de KNVB die in de komende maanden definitief gestalte moet krijgen. Zijns inziens ligt er een grote kans voor KNVB en BAV om samen op te trekken waar het erom gaat de clubs in het land met raad en daad bij te staan. Een brief met een voorstel hieromtrent is verstuurd en er is vanuit Zeist inmiddels een uitnodiging om samen in gesprek te gaan.
Een heikel punt blijven de tarieven die FOX Sports hanteert voor het bekijken van TV-uitzendingen in clubhuizen. Het is moeilijk om hier een vruchtbaar gesprek over aan te gaan, daarom heeft het bestuur nu zelf een concept tariefvoorstellen opgesteld, in de hoop daarmee het overleg vlot te trekken.
De commissie THB, bestaande uit vertegenwoordigers van Topklasse, Hoofdklasse en de BAV doet vooronderzoek naar het opstellen van een CAO, passende bij de licentievoorwaarden die de KNVB stelt om in hoofd-en topklasse en de nieuwe landelijke divisie een x aantal spelers onder contract te hebben. Onze raadsvrouw, Marjan Olfers, zoekt uit of deze licentievoorwaarde wel een wettelijke basis heeft. En mocht het tot een CAO komen , moet er dan gebruik worden gemaakt van de diensten van de FBO, waar een stevig prijskaartje aan hangt, of hebben we bij de belangenverenigingen de expertise in huis om de betrokken verenigingen zelf van dienst te zijn.
Het jaarverslag van het bestuur laat zien met welke zaken men zich bezig heeft gehouden waarna de penningmeester, George Stuivenvolt, het financieel verslag over seizoen 2014-2015 presenteert. Hij kan, middels keurige documentatie en verantwoording, weer zwarte cijfers overleggen. Punt van zorg blijft het hardnekkig verzuim van een (te) groot aantal clubs de contributie te betalen.
De werkgroep structuur presenteert het huishoudelijk reglement. Het wordt onder dankzegging voor de vele uurtjes die het tot stand brengen van dit document gekost heeft, vastgesteld.
Dan is het tijd voor de gastspreker, de heer Arie Oeseburg, voorzitter van de verenigingsraad van de KNVB. In een helder betoog zet hij uiteen hoe de bestuurlijke vernieuwing, in 2014 is ingezet en al spoedig drastisch bijgesteld. Er wordt gestreefd naar een model waarin ‘dienstverlening’ een sleutelwoord is. Daarbij gebruik makend van de communicatiemiddelen die vandaag de dag voorhanden zijn. Er is een raad van toezicht gekomen en een directeur bestuurder, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Verder komt er een 30-koppige ledenraad, gekozen door de 30 kiesdistricten waarin het land is verdeeld, er komen 24 verenigingsadviseurs en verder worden er KNVB-ambassadeurs aangesteld Het streven is om in deze nieuwe constellatie, met eigentijdse middelen en mogelijkheden het amateurvoetbal optimaal ten dienste te zijn.
Ten slotte stemde de vergadering unaniem in met het voorstel de heer Han Elleswijk, aftredend districtsvertegenwoordiger in West I, als dank en blijk van waardering voor zijn grote inzet voor de BAV en voorheen de LBA, te benoemen als erelid.

N.B. Bovenstaand verslag pretendeert niet volledig te zijn, het geeft slechts een indruk van deze geanimeerde ledenraadvergadering.
Henk Feitsma

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'