Publicaties

Nog ruimte voor aanvragen nieuwe subsidieregeling

Voor sportverenigingen geldt dat zij vanaf 2 januari 2019 aanspraak kunnen maken op een subsidieregeling van in totaal 87 miljoen euro. De regeling is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Er is in 2019 nog ruimte voor nieuwe verzoeken.

Over het algemeen zijn bestuurders positief over de regeling in zijn geheel, is het oordeel van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). De verwachting is dat na 1 april 2019 de eerste toekenningen voor subsidie zal worden verleend. De subsidieregeling stimulering Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties (BOSA) is de opvolger van de EDS die eind 2018 is gestopt.

Eind 2018 werd er door veel sportbestuurders de vraag gesteld of de 87 miljoen euro voldoende is om alle aanvragen te kunnen honoreren. Per 1 maart is er volgens de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voor ongeveer 45 miljoen euro aangevraagd. De komende maanden zal dit bedrag nog gaan oplopen, maar de vrees dat het budget in januari al zou vollopen is ongegrond geweest.

Er kan ook subsidie worden gekregen voor de aanschaf van nieuwe ballen.

Minister Wiebes meldt de Tweede Kamer per brief dat er al meer dan 300 sportverenigingen dat zij via de subsidieregeling aanvragen hebben ingediend om te verduurzamen. ‘In de afgelopen jaren hebben jaarlijks ruim 600 verenigingen gebruikgemaakt van de oude regeling. Inmiddels hebben 308 verenigingen aangegeven dat zij investeren in verduurzaming via de met ingang van 1 januari 2019 nieuwe regeling. De verwachting is dat dit aantal in het komende jaar nog ruim zal verdubbelen. Ik zie dan ook geen verandering in het enthousiasme en de mogelijkheden van de sportverenigingen om te investeren in verduurzaming.’

Onderhoud
Toch zijn er nog wel vragen van sportbestuurders over de regeling, zegt de SWS. Bijvoorbeeld of de kosten voor het onderhoud van de accommodatie ook in aanmerkingen komen voor subsidie. Veel bestuurders leggen de focus op de investeringen in bijvoorbeeld de kleedkamers of velden. Echter ook het onderhoud van sportaccommodaties, de schoonmaakkosten of de aanschaf van sportmaterialen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Bij sportmaterialen kan gedacht worden aan klimrekken, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van nieuwe ballen, discussen of matten. Kosten voor gas, water of licht vallen niet onder deze definitie.

Minimaal 5.000 euro subsidie
Om voor een subsidie in aanmerking te komen moeten de investeringen en kosten, al dan niet gezamenlijk, minimaal de omvang hebben dat het subsidiebedrag minimaal 5.000 euro bedraagt. Voor investeringen geldt dus dat deze – bij een percentage van 20% – minimaal 25.000 euro moet bedragen. Als in duurzaamheid of toegankelijkheid wordt geïnvesteerd is de minimale investering 14.285 euro. Het subsidiabele bedrag is dus leidend en niet het investeringsbedrag. Wel kunnen de investeringen in een tijdsbestek van maximaal 12 maanden worden gedaan. Voor een club kan het dus gunstig zijn om de investeringsmomenten goed te plannen.
Mocht een vereniging minder dat 25.000 euro subsidie aanvragen dan dienen de investeringen zelf te worden voorgefinancierd. Pas als de offertes en betalingsbewijzen kunnen worden overlegd zal DUS-I overgaan tot verstrekken van de subsidie. Mede gelet op de periode die kan liggen tussen het aanvragen van de subsidie en de uitkering hiervan, is het voor de sportorganisatie van belang hier rekening mee te houden in de liquiditeitsplanning. Voor een subsidie boven de 25.000 euro kan een voorschot worden aangevraagd.


Veelgestelde vragen

De regeling is op 1 januari 2019 gestart. Waar moet ik rekening mee houden?
Alle activiteiten, bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of de aankoop van sportmaterialen, mogen pas na 1 januari 2019 starten om in aanmerking te komen voor de regeling. Deze moet op naam staan van de organisatie. Activiteiten die voor 1 januari 2019 zijn gestart vallen onder het oud fiscale regime.

Komt de verbouwing van de kantine ook in aanmerking voor de regeling?
Nee, uitgaven ten bate van horeca vallen buiten deze regeling. Voor horeca blijven de btw regels gelden zoals deze ook in 2018 van toepassing zijn.

Moeten alle facturen worden overlegd?
Bij de vaststelling van de subsidie moeten een factuur en betaalbewijs overlegd worden. Dit geldt niet voor bedragen minder dan 500 euro.

Kan vooraf worden aangegeven of een project in aanmerking komt voor subsidie?
Een eventuele subsidie wordt pas toegekend na indiening en beoordeling van offertes of facturen.

Mag een opdracht voor 1 januari 2019 zijn verstrekt?
Ja, zolang de aanvang van de activiteiten en het moment van betalen maar na 1 januari 2019 ligt en de btw voor deze activiteit niet aftrekbaar is in 2019.

Kan een organisatie meerdere keren een aanvraag indienen?
Er zijn meerdere aanvragen mogelijk, mits ze voldoen aan de voorwaarden en tot een jaarlijks maximaal subsidiebedrag van 2,5 miljoen euro.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'