Publicaties
Enquête amateurvoetbal

Uitslag enquête: Staat van het amateurvoetbal

Het amateurvoetbal is volop in beweging. De BAV vindt het haar plicht om u als lidvereniging te informeren en te raadplegen. Daarom is er een enquête gehouden onder de leden. Liefst 262 voetbalbestuurders hebben hun mening gegeven over tal van onderwerpen die spelen bij de clubs. Hier de uitslagen.

CAO Amateurvoetbal

De bondsvergadering van de KNVB heeft het besluit van optimalisatie van de voetbalpiramide ten uitvoer gebracht. Clubs in de tweede en derde divisie zijn – per klasse verschillend – verplicht een aantal contractspelers in dienst te hebben. Hoewel men anders zou kunnen vermoeden, vallen deze divisies onder de vlag van het amateurvoetbal. Om de rechten voor zowel clubs als spelers te waarborgen is de BAV voornemens een cao af te sluiten waarin arbeidsvoorwaarden worden opgenomen.

Weet u dat alle clubs de verplichting hebben om in geval van kampioenschap te promoveren en wanneer de 3e of 2e divisie wordt bereikt hier specifieke licentie eisen van toepassing zijn voor het aantal contractspelers?
– Ja 88 %
– Nee 10 %
– Ik wil nadere toelichting 2 %

Bent u op de hoogte van de overige licentie eisen zoals de Ledenraad van de KNVB dat heeft besloten?
– Ja 38 %
– Nee 54 %
– Ik wil nadere toelichting 8 %

Het is mogelijk om als sportclub aan te sluiten bij de al bestaande cao van werknemers ( trainers, verzorgers, etc.) in de sport. Hierin worden alle verplichtingen geregeld die u als werkgever heeft. Zou u zich hierbij aan willen sluiten?
– Ja 12 %
– Nee 20 %
– Ik heb nog geen mening 53 %
– Ik wist niet van het bestaan af 14 %

Zou u een voorstander zijn als de spelers-cao- amateurvoetbal in bovenstaande cao opgenomen wordt?
– Ja 21%
– Nee 17%
– Ik heb nog geen mening 62%

U bent als BAV lid – en naar verwachting ook alle andere clubs – verplicht zich aan de af te sluiten cao te houden als deze algemeen bindend wordt verklaard. Kunt u akkoord gaan dat de BAV die cao gaat afsluiten?
– Ja 78%
– Nee 22%

Realiseert u zich dat alle amateurclubs de wettelijke verplichting hebben om alle medewerkers die meer dan de vrijwilligersvergoeding verdienen het wettelijk minimum loon te betalen?
– Ja 67%
– Nee 8%
– Ik hoor dit voor het eerst 25%

Heeft u in uw statuten staan dat u spelers geen vergoeding mag geven?
– Ja 27%
– Nee 73%

Weekendvoetbal

Momenteel wordt het fenomeen ‘Weekendvoetbal’ onderzocht (in de nieuw gevormde tweede divisie doet het dit jaar al zijn intrede). Door de verplichte promotie- en degradatieregelingen in de 2e en 3e divisie zal op dat niveau het onderscheid tussen zaterdag- en zondagcompetities op korte termijn verwateren en wellicht in de toekomst geheel verdwijnen. Daarnaast maakt krimp het in sommige delen van Nederland wellicht noodzakelijk zaterdag- en zondagcompetities samen te voegen, waarmee een samensmelting tussen zaterdag en zondag een feit kan worden. Gevolg zou zijn dat clubs per klasse hun eigen moment van thuiswedstrijd kunnen bepalen in een weekend. Uiteraard kan uw club de huidige situatie hanteren, maar de ontvangende club bepaalt haar eigen moment. Een keuze uit de vrijdagavond, de zaterdag, de zondag is dan mogelijk.

Wat is uw mening in het algemeen over zaterdag- , zondag- en weekendvoetbal?
– Wij als vereniging hechten
(om principiële, traditionele
of andere reden) aan
onze huidige speeldag 52%

– Wij staan niet afwijzend
tegenover weekendvoetbal 36%

– Dit is volledig nieuw voor
ons, we gaan ons beraden. 12%

Bent u op de hoogte dat de BAV een convenant met de KNVB heeft waarin is opgenomen dat zaterdagclubs die op 30 juni 2013 waren aangesloten bij de BZV (de Belangenorganisatie van Zaterdagvoetbal Verenigingen), voor de fusie op die datum met de LBA tot de huidige BAV met hun teams nooit op zondag hoeven te spelen?

– Ja 31%
– Nee 69%

Bent u gedurende de periode van de laatste vijf jaar met uw standaardteam van speeldag veranderd ?
– Ja 7%
– Nee 92%
– Nee, maar we overwegen het 1%

Toetreding reserveteams tot standaardklassen

Bij sommige clubs in de top van het amateurvoetbal bestaat de wens om hun 2e elftallen mee te laten spelen in de standaardklassen. Voorstelbaar zou zijn dat dan een 2e elftal van een 2e of 3e divisievereniging in bijvoorbeeld een 1e, 2e of 3e klasse uit kan gaan komen.

Wat vindt uw vereniging hiervan?
– Voorstander 14%
– Tegenstander 34%
– Maakt ons niet uit 25%
– Hebben (nog) geen mening 27%

Bent u bang dat hiermee uw eerste elftalspelers gemakkelijker overstappen naar top amateurverenigingen? (hoofdklasse, derde en tweede divisie)
– Ja 17%
– Nee 53%
– Hebben (nog) geen mening 30%

Bent u bang voor minder interessante competities voor uw 1e elftal?
– Ja 41%
– Nee 59%

Bent u bang voor minder interessante competities voor uw 2e elftal?
– Ja 27%
– Nee 73%

Promotie- degradatieregeling

Door de invoering van 4 Hoofdklassen (2 op zaterdag en 2 op zondag) is de promotie/degradatie tussen de Hoofdklasse en de 1ste klasse een problematische zaak geworden. Komend seizoen spelen op zaterdag 4 herkansers en 15 periodekampioenen voor 3 plekken in de Hoofdklasse.
Op zondag is dit zelfs 4 herkansers en 18 periodekampioenen voor 2 plekken.

Moet dit in uw ogen aangepast worden?
– Ja 32%
– Nee 16%
– Ik heb (nog) geen mening 52%

Is een aanpassing van de piramide, waardoor een logische doorstroming op (zo mogelijk) alle niveaus gerealiseerd wordt, een bespreekbare optie voor u? Dus 2 Hoofdklassen, 4 1e klassen, 8 2e klassen etc.
– Ja 46%
– Nee 8%
– Ik heb (nog) geen mening 46%

Geweld langs het veld

Sinds de trieste dood van een grensrechter in december 2012 zijn er diverse maatregelen genomen.

Waren dit de juiste maatregelen?
– Ja 45%
– Nee 23%
– Ik weet niet welke
maatregelen worden bedoeld 15%
– Ik heb (nog) geen mening 17%

Hoe is het met geweld rondom de velden sinds die tijd bij uw vereniging gesteld?
– Afgenomen en ook niet
meer toegenomen 19%
– Afgenomen, maar het neemt 6%
weer toe
– Het is gelijk gebleven 67%
– Ik heb (nog) geen mening 8%

Zou een dergelijk incident bij uw vereniging voor kunnen komen?
– Ja 30%
– Nee 43%
– Ik heb (nog) geen mening 27%

Is het nodig nieuwe maatregelen te nemen?
– Ja 21%
– Nee 30%
– Er is niets te bedenken wat
dit kan tegenhouden 32%
– Ik heb (nog) geen mening 17%

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'