Publicaties

Wat verandert er voor de voetbalbestuurder?

Het nieuwe kabinet heeft zijn nieuwe plannen voor de toekomst openbaar gemaakt. In sport wordt vooral geïnvesteerd. Wat betekent dat exact voor de voetbalbestuurder? Wij hebben de belangrijkste maatregelen op een rij gezet.

Vrijwilligersvergoeding
Vanwege het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk wil het kabinet de onbelaste vrijwilligersvergoeding per 1 januari met 200 euro verhogen. Vrijwilligers kunnen daardoor een maximale onbelaste vergoeding krijgen van 170 euro per maand en 1.700 euro per kalenderjaar. Vrijwilligers kunnen op dit moment een maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding krijgen van 150 euro per maand en 1.500 euro per kalenderjaar. Over deze vergoeding zijn geen belasting en premies verschuldigd.

Laag btw-tarief
Het kabinet wil per 1 januari 2019 het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de wijziging. Het is van belang dat organisaties zich in 2018 al voorbereiden op de tariefsverhoging. Het nieuwe tarief heeft impact op: de administratie, de prijzen van goederen en diensten en de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang.

Offertes die in 2018 worden gemaakt voor goederen of diensten die 2019 worden geleverd, moeten uitgaan van een btw-tarief van 9%. Vindt een prestatie in 2019 plaats, maar is de betaling in 2018 voldaan? Dan geldt hiervoor het 6%-tarief.

Offertes in 2018 voor goederen of diensten in 2019, moeten uitgaan van een btw-tarief van 9%.

Btw-sportvrijstelling
Met ingang van 2019 wordt de btw-sportvrijstelling ruimer geïnterpreteerd. Op dit moment houdt deze vrijstelling in dat verenigingen en stichtingen (organisaties zonder winstoogmerk) op bepaalde diensten richting leden geen btw hoeven te heffen. Dit om de sportdeelname te stimuleren. Het Europese Hof van Justitie heeft besloten dat de vrijstelling ook geldt voor diensten aan niet-leden en voor de algemene ter beschikkingstelling van de accommodatie. Dat leidt voor veel stichtingen en verenigingen tot een financieel nadeel. Een concreet gevolg van de wetswijziging is namelijk dat btw heffing op het ter beschikking stellen van de accommodatie, nu belast met het lage btw tarief van 6 procent (2018), komt te vervallen, maar ook dat clubs de btw op kosten van en investeringen in de accommodatie niet langer kunnen aftrekken. En bij dat laatste gaat het vrijwel altijd om 21 procent.

Met ingang van 1 januari 2019 stelt het Ministerie van VWS jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar van 87 miljoen euro voor sportorganisaties. Ze komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Zowel sportverenigingen, sportstichtingen als BV’s zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op deze subsidie.
De Subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ is een compensatie voor het vervallen van de mogelijkheid om btw (veelal tegen 21%) te verrekenen en gaat in per 2019. Deze subsidie van 20% van de investering (= het ontwikkelen en in standhouden van sportaccommodaties) zorgt er in dat geval voor dat het financiële nadeel, als gevolg van het verdwijnen van die btw verrekenmogelijkheid, (grotendeels) wordt gecompenseerd.

Het kabinet stelt jaarlijks 87 miljoen euro subsidie ter beschikking aan sportorganisaties.

Duurzame energieopwekking
Daarbovenop is 15% (extra) subsidie mogelijk voor investeringen in energiebesparing/duurzame energieopwekking én voor investeringen in het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking. Daar waar de btw verrekening eerder was voorbehouden aan (veelal daartoe speciaal opgerichte) sportstichtingen, staat de subsidieregeling ook open voor de sportverenigingen.

Ketenregeling
De ketenregeling bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal achter elkaar gesloten kunnen worden voordat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt door het nieuwe kabinet verlengd van twee naar drie jaar. De medewerker heeft óf na drie tijdelijke contracten, die samen niet meer dan drie jaar bedragen, óf na een duur van drie jaar recht op een vast contract. Als er tussen twee contracten een tussenpoos zit van 6 maanden staat de teller weer op nul. Deze tussenpoos blijft in principe hetzelfde.

Regeling gratis VOG verruimd
De regeling voor een gratis Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) gaat per 1 november 2018 veranderen. Op dit moment kunnen vrijwilligers die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG aanvragen. Valt een vrijwilliger niet binnen deze groep, dan moet hij betalen om een VOG aan te vragen. Per 1 november 2018 verruimt het kabinet de regeling voor een gratis VOG en kunnen alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie een gratis VOG krijgen. Het gaat dan om vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen.
De regeling voor een gratis VOG staat open voor alle organisaties. De enige voorwaarde is dat de organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Bronnen: Belastingdienst, NOC*NSF, sport.nl, Sportservice, cmweb.nl

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'